Yarıçap: Kapalı
Yarıçap:
km Coğrafi konum için yarıçap ayarla
Ara

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği değişti (16 Mart 2018)

Bakanlar Kurulu Kararı : 3/11/2004-2004/8106
Resmî Gazete : 3.12.2004/25659

Ek ve Değişiklikler:
1) 15/12/2009-2009/15692 B.K.K. 6.1.2010 RG

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, ortaöğrenim ve yükseköğretim(4) kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren özel öğrenci yurtlarının tabi olacakları esaslar, iş ve işlemler ile denetim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait ortaöğretim ve yükseköğretim yurtlarının açılması, yönetilmesi, işletilmesi, devri, nakli, denetlenmesi, kapatılması ile öğrenci disiplin işlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Bu Yönetmelik hükümleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yurtlar hakkında uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 42 nci ve 59 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
b) Yurt: Ortaöğrenim veya yükseköğrenim(4) öğrencilerinin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı yeri,
c) Yurt yönetimi: Yurt müdürü, müdür yardımcısı ve yönetim memurundan meydana gelen oluşumu,
d) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi içine alan süreyi,
f) Veli veya vasi: Ana/babası veya yasal olarak öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurtların Açılması, Devir ve Nakli ile Kapatılma Hükümleri

Yurdun açılması

Madde 5 – Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olmak kaydıyla ortaöğrenim veya yükseköğrenim(4) öğrencileri için yurt açabilir.

Yurtların açılması ve işletilmesi Bakanlığın iznine tabidir. Bakanlık, bu yetkisini valilikler aracılığı ile kullanabilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan müracaat üzerine Bakanlıkça/valilikçe düzenlenecek olan yurt açma izin belgesinde kapasite durumu, barınacak öğrencilerin cinsiyet ve öğretim kademeleri, ücret ve yemek durumu, yurt kurucusuna veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgileri belirtilir.
Açma izni valilikçe verilen yurdun, yurt açma izin belgesinin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt binalarında aranacak şartlar

Madde 6 – Yurt binalarına açılma izni verilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Ortaöğretim(4) yurdu binasının meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, kadehle veya açık olarak alkollü içki satılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile içki servisi yapılan yerlerden kapıdan kapıya en az yüz metre uzaklıkta bulunması esastır. Ortaöğretim(4) yurdunun açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.
Yükseköğretim(4) yurtlarında mesafe şartı aranmaz. Ancak, yurtlar ile yukarıda belirtilen iş yerleri aynı binada bulunamaz.
Bu bentte belirtilen mesafenin tespiti il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılır.
b) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Binanın kagir, prefabrik, çelik veya betonarme olması, giriş ve servis kapılarının bulunması ve tamamının veya kontenjana yetecek bir kısmının yurda tahsis edilmiş olması gerekir.
c) Yurt binasında;
1) Yönetici odası,
2) Personel odası,
3) Ortaöğretim(4) yurtlarında belletici odası,
4) Ziyaretçi odası veya tahsisli bölümü,
5) Her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı olan, yurt yatak kapasitesinin en az 1/5’i oranında etüt/çalışma odası,
6) (Değişik alt bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Öğrencilerin seviyesine uygun bir kitaplık ve internet odası,
7) Bir öğrenci için en az 12 metreküp hacmi bulunan yatakhane,
8) Sekiz öğrenciye bir duş, lavabo ve tuvalet,
9) (Değişik alt bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Her bir öğrenci için en az ½ metrekare alanı olan, yurt yatak kapasitesinin en az 1/5’i oranında lokal/kantin/dinlenme odası,
10) Yemekli yurtlarda her bir öğrenci için en az 1/2 metrekare alanı bulunan yemekhane,
11) Binanın ihtiyacına uygun güçte jeneratör,
12) Yemekli yurtlarda mutfak ve erzak deposu,
13) Temiz içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu,
14) (Değişik alt bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Sağlık ve güvenlik şartlarına uygun aydınlatma ve ısıtma sistemi,
15) Öğrenciler için ihtiyacı karşılayacak sayıda telefon,
16) (Değişik alt bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) İlgili mevzuata uygun yangın merdiveni, yangına karşı söndürme malzemesi ve tesisatı,
17) En az iki hasta kabul edilebilir nitelikte revir odası,
18) Özürlü barındıran yurtlarda özürlüler için tuvalet, binanın kat durumuna göre özürlü rampası veya asansör,
bulunması zorunludur.
Aynı gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen ve aynı kampüste bulunan eğitim kurumları ve özel öğrenci yurtlarında, etüt/çalışma odası, lokal/kantin/dinlenme odası, ziyaretçi odası, kitaplık ve internet odası(1), yemekhane gibi bölümler ortak kullanılabilir.

Yurt açacaklarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler

Madde 7 – Yurt açmak ve işletmek isteyenler;
a) Müracaat dilekçesi,
b) Kurucu özel hukuk tüzel kişisi ise;
1) Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi,
2) (Değişik alt bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Diğer özel hukuk tüzel kişileri için yönetim kurulu veya yetkili organının kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği ve kurucu temsilcisinin adli sicil beyanı,
3) Özel hukuk tüzel kişiliğinin tüzük, kuruluş senedi veya sözleşmesinde yurt açmaya ilişkin hükmün bulunması ile buna ilişkin belge,
c) Kurucu gerçek kişi ise;
1) (Değişik alt bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile rüşvet, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, ırza yönelik suç, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil kaydı,
d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise tapu senedi,
e) Binanın kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesi,
f) Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahip ise buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge,
g) Tapu sicilinde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde yurt açılacak ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri kurulu tarafından yurt açılabilmesi için oy birliğiyle verilen kararın bir örneği veya her bir kat malikinden veyahut vekillerinden ayrı ayrı alman muvafakat belgesi,
h) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yapı kullanma izin belgesinde kullanım amacı yurt olan binalar haricindeki binalar için, depreme ilişkin mevzuata uygun olduğuna dair belge,
ı) Binanın sağlığı olumsuz yönde etkileyen endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten yetkili kuruluştan alınan belge,
j) Yetkili kuruluştan alınan, binanın depreme dayanıklılığını gösteren belge,
k) Yetkili kuruluştan alınan, yapı kullanma izni belgesi,
l) Binanın her katı için ayrı ayrı düzenlenmiş üç adet yerleşim planı,
m) (Ek bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yetkili kuruluştan alınan, binanın yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair rapor,
ile valiliğe müracaat ederler.

Tanzim edilecek belgeler

Madde 8 – (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt açmak veya işletmek için müracaatta bulunan gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin şartları taşımaları ve istenilen belgeleri sunmaları halinde, ilgili dosya il milli eğitim müdürlüğünce incelenir ve insan sağlığı açısından sağlık müdürlüğünden alınacak rapordan sonra yurdun açılmasına esas teşkil edecek olan sonuç raporu düzenlenir.

İşlem ve izin süresi

Madde 9 – (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt açma müracaatları, sonuç raporuna göre valilikçe en geç bir ay içinde sonuçlandırılır. Yurt açma izin belgesini alan yurt sahipleri, en geç üç ay içinde yurdu faaliyete geçirir. Bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen yurtların açılma izin süreleri, üç aylık süre bitmeden başvurulması halinde, üç ay daha uzatılabilir.
Yurt açma izin belgesi alınmadan yurda öğrenci kaydı yapılamaz. İzinsiz açılan yurtlar, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde sadece öğrenci barındıran ve öğrenci yurdu gibi çalıştırılan yerler ile öğrenci evi, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartı gibi isimlerle tabela bulunduran ve çalışmalarını bu şekilde yürüten yerler hakkında valilikçe kapatma işlemi yapılır.

Devir ve nakil

Madde 10 – Yurdun diğer gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine devri; bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre noterlikçe düzenlenecek devir veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi dikkate alınmak suretiyle valiliğe müracaat tarihinden itibaren bir ay içinde yapılır.
Devir işlemlerinde, Bakanlıkça ve mülki idare amirliklerince yapılmış denetimler sonucunda tespit edilmiş herhangi bir eksikliğinin bulunmadığını veya eksikliklerinin giderildiğini gösteren rapor ve kurucusu özel hukuk tüzel kişisi olan yurtlar için ayrıca yönetim kurulu kararı esas alınır.
Yurdun nakli ile ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri göz önünde bulundurularak yurt açılmasında dikkate alınacak esaslar ve şartların uygunluğu halinde bu konuda alınan kararın ibrazı ile valilikçe yapılır. Nakil işlemleri, müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırılır. Devir veya nakil işlemi sonucunda yeniden yurt açma izin belgesi düzenlenir.
Yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde binanın tahliye zorunluluğu karşısında geçici bir binaya nakil işlemi, valiliğin bilgisi dahilinde yapılır ve gereken tedbirler alınır. Bu durumda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geçici nakil işlemleri en geç bir yıl içinde tamamlanır.

Binada yapılacak değişiklik

Madde 11 – (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Bina, blok, kat ilavesi veya mevcut binada değişiklik yapılmak suretiyle kapasite değişikliği; il milli eğitim müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapora göre valiliğin izniyle yapılır. Bina değişikliklerinde sadece değişiklikten etkilenen kısımlar incelemeye tabi tutulur.

Faaliyete ara verilmesi veya yurdun kapatılması

Madde 12 – Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, sahibi tarafından yurdun belli bir süre ile sınırlı olarak faaliyetine ara vermesi veya kapatılmasında valiliğe ve öğrencilere bir ay önceden haber verilmesi şarttır. Faaliyete ara verme bir ders yılından fazla olamaz. Faaliyete ara verilmesi veya kapatma işlemi, olağanüstü haller dışında ders yılı içinde yapılamaz. Ancak, yurtta kayıtlı öğrenci kalmaması halinde, kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içerisinde de yapılabilir.(2)Kapatma veya faaliyete ara verme işlemleri sırasında öğrencilerin barınması konusunda tedbirler, yurt sahibi ile birlikte valilikçe alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve İşletme Esasları

Yurt ücretlerinin tespiti

Madde 13 – Yurt ücretinin; yurt sahibi veya işleticisi tarafından, yılda bir defa belirlenmesi esastır. Her yurt sahibi veya işleticisi, temmuz ayı içinde, odanın şekli, yemek hizmeti, taksit durumu ve sunacağı hizmet niteliklerine göre hazırlanmış olan ayrıntılı ücret tarifesi ile yapabilecekleri indirim ve indirim sebeplerini, il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek ve ayrıca yurdun panosunda veya yurtta herkesin görebileceği bir yerde ilan etmek zorundadır.
Yurt sahibi veya işleticisince; temmuz ayından geriye dönük olarak Türkiye İstatistik Kurumunca(3) açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) bir yıllık ortalama değişim oranı eklenerek belirlenen ücretin en fazla %10’u kadar ücret artışı yapılabilir.
Temmuz ayı içinde yurt ücreti belirlenmediği takdirde, bir önceki yılın ücreti uygulanır.
Öğrenci veya öğrenci velisi/vasisi ile yapılan sözleşmelerde fiyat ve verilen hizmetle ilgili diğer hususlar açıkça belirlenir.

Kuruculuk hakkının kaybedilmesi

Madde 14 – Kurucu gerçek kişinin, kuruculuk için aranan şartlardan birini kaybetmesi, bu şartları taşıyan başka bir kimsenin bir ay içinde kurucu temsilcisi olarak gösterilmemesi; kurucu özel hukuk tüzel kişisi olduğu takdirde, temsilcisinin ölümü veya bu şartları kaybetmesi halinde şartları taşıyan başka bir temsilcinin bir ay içinde usulüne göre seçilip bildirilmemesi veya özel hukuk tüzel kişiliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde kuruculuk hakkı kaybedilmiş sayılır.
Kurucu gerçek kişinin, devir veya başka nedenlerle değişmesi sonucunda yeni kurucunun bir ay içinde bildirilmemesi halinde de kuruculuk hakkı sona erer.

Defter ve kayıtlar

Madde 15 – Yurtlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması ve kayıtların tutulması zorunludur.
a) Öğrenci kayıt defteri veya dosyası,
b) Ortaöğretim(4) yurtlarında kitaplık defteri,
c) Öğrenci dosyaları ve yoklama defterleri,
d) Öğrenci disiplin kurulu karar defteri,
e) Geçici barınanlara ilişkin kayıt defteri veya dosyası,
f) Gelen-giden evrak ve zimmet defterleri,
g) Revir defteri,
h) Yurt personeli dosyaları ve sözleşmeleri,
ı) Yazışma dosyaları,
j) Ücretli yurtlar için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile diğer mali mevzuatın öngördüğü defter ve belgeler,
k) Yemekli yurtlar için tabela,
l) Nöbet defteri,
m) Denetim defteri.
n) (Ek bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Ziyaretçi defteri.Yurtlarda kayıt, ücret takibi, yoklama ve benzeri işlemler bilgisayar ortamında kayıtlanabilir. Bu kayıtların diske aktarımı sağlanır.

Öğrenci kayıt İşlemleri

Madde 16 – Yurtlara alınacak öğrencilerin kayıt ve kabullerinde aşağıdaki belgeler istenir:
a) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Müracaat dilekçesi,
b) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
c) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge ile sağlık durumunun yurtta kalmasına elverişli olduğunu belirten ve tek hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu,
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
e) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt yönetimince sonradan doğruluğu teyit edilmek üzere, 18 yaşını doldurmuş olanların adli sicil beyanı.
Yukarıdaki bentlerde belirtilen belgelerle birlikte, yurt kurallarına uyulması ve ücretlere ilişkin sözleşme tanzim edilerek öğrenci dosyasına konulur. Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası öğrenciye veya öğrenci velisi/vasisine verilir.

Yurt ücreti ve depozito

Madde 17 – Yurt ücretleri, sözleşmede belirtildiği şekilde peşin veya taksitler halinde tahsil edilir. Alınacak ücretler, kayıt sırasında yapılan sözleşmelerde ayrıntılarıyla belirtilir. Doğal afetlerden zarar görenler ile şehit olanların çocuklarına, yurt ücretlerinde makul indirimler yapılır.
Sözleşmede şartları belirtilmek kaydıyla depozito alınması yurt işleticisinin isteğine bağlıdır. Alınacak depozito, bir aylık ücret tutarını geçemez. Depozitolar, iade edildikleri tarihteki bir aylık yurt ücreti tutarınca geri ödenir.
Öğrencilerden alınan depozito, öğrencilerin yurda verebilecekleri zarar ve ziyan ile sözleşmede belirtilen haller için kullanılır.

Ücret ödeme yükümlülükleri

Madde 18 – Yurt ücretleri; aylık, peşin veya sözleşmede belirtilen esaslara göre ödenir. Vadeli ödemeler karşılığında senet alınabilir. Sözleşmedeki esaslara göre yurt ücretlerini ödemeyen öğrencilerin varsa depozitolarından mahsup yapılabilir. Yurt ile ilişkinin kesilip kesilmemesinde sözleşme hükümlerine uyulur.
Öğrencinin veya öğrenci velisi/vasisinin yangın, sel, deprem, kaza gibi zorunlu bir mazeretinin olması ya da ağır bir hastalığa yakalanması halinde yurt ücretinin ödenmesi, önceden haber verilmek şartıyla ilgili ayı takip eden iki ay içinde yapılabilir. Ay içinde yurttan ayrılmak isteyenlerin bakiyelerinin iade edilip edilmeyeceği sözleşme hükümlerinde belirlenir. Ancak sağlık durumları yurttan daimi olarak ayrılmayı gerektirecek mazeretlerini sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerin kalan ücretleri iade edilir.
Yurda zarar verenlerin, zarar karşılığı ödeyecekleri miktar ile yurtla ilişkilerinin kesilip kesilmeyeceği hakkında sözleşmesindeki usullere göre işlem yürütülür.
Sözleşmeyi sunan ve kabul eden taraflar, ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmedikleri takdirde yasal faizi ile birlikte ödemeyi yapmak zorundadır.

Depozitoların iadesi

Madde 19 – Öğrencilere yurt ile tamamen ilişkilerini kesmedikçe depozito veya bakiyesi iade edilmez.
Öğrencilerin yurttaki yerlerinin muhafaza edilmesi, depozitolarını almamış olanların yurttaki yerlerinin öğretim dönemi sonuna kadar korunması, birinci veya ikinci dönem yurda dönmeyecek olanların depozitoları ile diğer ayrıntılar sözleşmede belirtilir. Ancak disiplin kurulu kararıyla yurttan çıkarılan öğrencilerin depozitoları, bir zarar ve ziyan karşılığı tahsil edilmemiş ise mutlaka iade edilir.

Ek ödeme isteme yasağı

Madde 20 – Öğrencilerden, yurt ücreti ile depozito, yemekli yurtlarda yemek ücreti ve sözleşmesinde açıkça belirtilen hizmet unsurları dışında, sonradan her ne ad altında olursa olsun ek ödeme talep edilemez.

Yurtlarda geçici barınma

Madde 21 – (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında sınavlara girmek veya bu kurumlara kayıtlarını yaptırmak, açıköğretim lisesi veya açıköğretim fakültesinde yüz yüze eğitimi gerektiren derslere katılmak ya da yükseköğrenime hazırlayıcı dershanelere devam etmek için yurtta barınma ihtiyacı duyan öğrenciler ile Kamu Personeli Seçme Sınavı ve açıköğretim sınavlarına hazırlık dershanelerine devam edenler, yurt yönetimince belirlenen şartları kabul etmek ve durumlarını belgelendirmek kaydıyla yurtta barındırılabilir.
İhtiyaç olması ve açık kapasite bulunması hallerinde, ders yılı ile sınırlı olmak üzere, yükseköğretim yurtlarında ortaöğrenim öğrencileri, ortaöğretim yurtlarında ise yükseköğrenim öğrencileri barındırılabilir. Ancak, bunun için yurdun faaliyet göstereceği binanın fiziki durumunun hizmete uygun olması, her öğrenci grubunun aynı binanın ayrı kat veya bloklarında yerleştirilmeleri, giriş ve çıkış kapıları ile banyo ve tuvaletlerin her öğrenci grubu için ayrı olması gerekir.
Geçici olarak barındırılanların kimlik, okul veya kurum ve dershane bilgileri, yurt müdürlüğünce en geç beş gün içinde il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Yurt ile ilişik kesme

Madde 22 – Yurtlarda kayıtlı öğrencilerin, öğrencilik haklarının devam edip etmediği, ilgili yurt müdürlüğünce her öğretim yılı başında veya lüzum görülen hallerde öğrenim gördükleri okullarından sorulur.
Öğrencilik hakları sona eren öğrencilerin yurt ile ilişkileri kesilir. Durum kendilerine ve velileri/vasilerine bildirilir.

Yurtlarda barınma süresi ve yaş gruplarına göre düzenleme

Madde 23 – Öğrenciler, öğrencilik hakları devam ettiği sürece yurtta barınabilirler.
Yurtlarda kız ve erkek öğrenciler için ayrı binalarda, ayrı bloklarda veya dıştan girişleri ayrı olmak üzere farklı katlarda yatakhane açılır.
Ortaöğretim(4) yurtlarındaki yatakhaneler, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak düzenlenir.

Hizmete açılma ve kapanma zamanı

Madde 24 – Yurtlar öğretim yılı/dönemi devamınca hizmete açık bulundurulurlar. Yurtların kapanış saatleri, bulundukları yerin özellikleri ile ulaşım vasıtalarının durumu dikkate alınarak yurt yönetimince tespit edilir.
Ortaöğrenim(4) öğrencileri yurt müdüründen izin belgesi almak, yüksek öğrenim öğrencileri ise yurt yönetimine kalacakları yeri ve süresini yazılı olarak bildirmek şartıyla evci olarak çıkabilirler.

Nöbet hizmetleri

Madde 25 – Hizmete açık bulundukları sürece, yurtlarda günün her saatinde sorumlu bir yöneticinin bulunması zorunludur. Aylık yönetim nöbet çizelgesi hazırlanarak yurdun ilan panosuna asılır.
(Değişik ikinci fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt yönetimi personeli ve belleticiler dışındakilere nöbet görevi verilmez.

Personelin nitelikleri

Madde 26 – (Değişik : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurtlarda görevlendirilen personelde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara ilave olarak;
a) Müdür ve müdür yardımcısı için yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır. Yatak kapasitesi yüz ve daha fazla olan yurtlarda yeterli sayıda müdür yardımcısı görevlendirilir. Kurucu, genel ve özel şartları taşıdığı takdirde kendi yurdunda müdürlük yapabilir.
b) Belleticilik için yükseköğretim mezunu olmak şartı aranır ve öğretmen olma şartlarını taşıyanlar tercih edilir. Belleticiler, sadece ortaöğretim yurtlarında görevlendirilir ve sayıları ihtiyaca göre yurt yönetimince belirlenir.
c) Yönetim memurluğu için en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır.
ç) Yurtlarda öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.
d) Yemek hizmeti veren yurtlarda aşçı ve ihtiyaca göre aşçı yardımcısı ile kaloriferle ısıtılan yurtlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir. Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş yurt yönetimine karşı sorumludur. Aynı tüzel veya gerçek kişiye ait birden fazla yurt olması halinde, yemek hazırlanan yurt veya kuruluş, hizmet götürülen yurt yönetimine karşı sorumlu olmak üzere, bağlantılı bulunduğu diğer yurtlara da yemek hizmeti verebilir. Bu hizmetin yürütülmesinde 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine uyulur.
e) Yurtlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, sağlık memuru, memur, şoför, ayniyat saymanı, bekçi ile benzeri personel görevlendirilebilir. Doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, sağlık memuru, ayniyat saymanı ve teknisyen dışındaki personelin görevlendirilebilmesi için en az ilköğretim mezunu olma şartı aranır. Ancak, aşçı, aşçı yardımcısı ve hizmetli unvanıyla çalıştırılacak personelin temininde güçlük çekilmesi halinde ilkokul mezunu olanlar da görevlendirilebilir.
f) Yurt personelinin çalıştırılmaya başlamadan önce sağlık muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri periyodik olarak devam eder. Yurt personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde en az bir yıl süreli ve yazılı sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Sözleşme süresi sona erenlerden göreve devamı uygun görülen personelin sözleşmeleri zamanında yenilenir. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılanlar ile sözleşmesi karşılıklı veya tek taraflı feshedilenlere, altı ay geçmeden ayrıldıkları kurumda görev verilemez.
g) Personel hakkında disiplin hükümleri ile bu Yönetmelikte hükme bağlanmayan hususlar için sözleşmelerinde de açıkça belirtilmek kaydıyla, 4857 sayılı İş Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır. Yurt sahibi gerçek kişinin aynı zamanda yurt müdürü olması halinde bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

Görevlendirme

Madde 27 – (Değişik birinci fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt müdürlüğüne görevlendirme; yurt sahibinin veya kurucu temsilcisinin müracaatı, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valiliğin onayı ile gerçekleşir.
(Değişik ikinci fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt müdür yardımcıları, belleticiler, yönetim memurları ile diğer personelin görevlendirilmeleri; yurt müdürünün müracaatı, il/ilçe milli eğitim müdürlüğündeki ilgili şube müdürünün teklifi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile gerçekleşir.
Yurt müdürüne ait görevlendirmenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Yurt müdürünün görevleri

Madde 28 – Yurt müdürünün görevleri şunlardır:
a) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak yurdu yönetmek,
b) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak yurda öğrenci kabul etmek ve bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını ve belgelerin saklanmasını sağlamak,
c) İlgili mercilerce yurt hakkında istenen bilgilerin ve belgelerin doğru bir şekilde ve zamanında gönderilmesini sağlamak,
d) Yurtta kayıtlı olmayan öğrencilerin ve yabancıların barındırılmasını önlemek,
e) Hizmet satın alınması suretiyle sürdürülen görevlerin sözleşmelerine ve amaçlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
f) Yurt ücretleri ile depozitoların zamanında tahsilini sağlamak,
g) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt kitaplığının ve internet odasının amacına uygun hizmet vermesini sağlamak,
h) Yurtta sağlık hizmetlerinin uygun şekilde yürümesini ve bu konuda gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
ı) Yurt personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek,
j) Yurt binasının, tesislerinin ve malzemesinin bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,
k) Personelin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek,
l) Yurdun, yatakhane, yemekhane ve diğer hizmet yerlerinin açılış ve kapanış saatlerini tespit etmek ve bunların ilgililere duyurulmasını sağlamak,
m) Sivil savunma ve koruyucu güvenlikle ilgili görevler bakımından yurdun yangından korunması için gerekli tedbirleri almak ve bu husustaki talimat ve usulleri uygulamak,
n) Yurtta disiplin işleri ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak.

Müdür yardımcılarının görevleri

Madde 29 – Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Yurt hizmetlerinin ve yönetiminin yürütülmesinde müdüre yardım etmek,
b) Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak,
c) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,
d) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,
e) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,
f) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
g) Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekalet etmek,
h) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Belleticilerin görevleri

Madde 30 – Belleticilerin görevleri şunlardır:
a) Yurtta kalan öğrencilerin etüt saatlerinde eğitimleri ile ilgilenmek,
b) Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilere rehberlik ederek düzenli bir şekilde yemek yemelerini ve yatıp kalkmalarını sağlamak,
c) Çamaşır ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yerine getirilmesini sağlamak,
d) Etütlerde yoklama yapmak,
e) Hastalanan öğrencilerin durumunu yöneticilere bildirmek,
f) Önemli disiplin olaylarında durumu yurt müdürüne zamanında bildirmek,
g) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Yönetim memurunun görevleri

Madde 31 – Yönetim memurunun görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin kayıt işlemlerini yapmak,
b) Boş yatakları tespit ederek yurt müdürüne bildirmek,
c) Yurt ücretlerini ve depozitoları zamanında tahsil etmek ve bu konuda gerekli işlemleri yapmak,
d) Yurda gelen ziyaretçilerle ilgilenmek,
e) İlgililerin haberi olmaksızın yurda ait eşyanın yurt dışına çıkarılmasını önlemek,
f) Yurt nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak,
g) Günlük yiyeceklerin tartılarak erzak deposundan tabelaya göre çıkarılmasında ve dışardan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak,
h) Yazıları hazırlamak, dosyalamak ve arşiv işlerini yürütmek,
ı) Hizmetli, aşçı, aşçı yardımcısı ve kalorifercinin çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,
j) Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin İşleri

Disiplin hükümleri ve çeşitleri

Madde 32 – Bu Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara ve sözleşmesindeki hükümlere uymayan, yurt içinde ve yurt dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere aşağıdaki disiplin hükümleri uygulanır;
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Yurttan çıkarma.

Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun; kınama ise öğrenciye cezayı gerektiren davranışta bulunduğunun ve tekrarından kaçınılması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.
Yurttan çıkarma, öğrencinin yurt ile ilişkisinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç yedi gün içinde yurdu terk etmek zorundadır. Yurttan çıkarma cezası, öğrencinin velisi/vasisine ve kayıtlı bulunduğu öğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir. Ancak; yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, yedi günlük süre beklenmeden, velisi/vasisine bildirildiği andan itibaren yirmidört saat içinde yurttan ayrılması sağlanır.

Uyarma cezası uygulanacak fiiller

Madde 33 – Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü etmek,
b) Temizliğe dikkat etmemek, sürekli düzensiz olmak,
c) Yatakhane, yemekhane, banyo, etüt odası ile diğer çalışma, dinlenme ve spor salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak,
d)Yurt çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak,
e) Personele kötü davranmak,
f) Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek,
g) Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak,
h)Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek.

Kınama cezası uygulanacak fiiller

Madde 34 – Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a) Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek,
b) Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek,
c) Özürsüz olarak yurda geç gelmeyi veya yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek,
d) Küfür etmek ve arkadaşlarına sataşmak,
e) (Değişik bent : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurtta sigara içmek,
f) İtaatsizlikte ısrarlı olmak veya yurt görevlilerine hakaret etmek,
g) Yurt yönetiminin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya değiştirmek,
h) Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek,
ı) Yurt yöneticilerinin ve görevlilerin çalışmalarını güçleştirmek,
j) Yurtta yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek,
k) Aynı fiilden dolayı iki defa uyarma cezası almak.

Yurttan Çıkarma cezası uygulanacak fiiller

Madde 35 – Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a) Türk Bayrağı Kanunu ile Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak,
b) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek,
d) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak,
e) Hırsızlık yapmak,
f) Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bunlara fiili tecavüzde bulunmak,
g) Yurt içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek,
h) İçki içmek, kumar oynamak, uyuşturucu maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunları alışkanlık haline getirmek,
ı) Aynı fiilden dolayı üç defa kınama cezası almış olmak.

Ceza verme yetkisi

Madde 36 – Uyarma ve kınama cezası yurt müdürü tarafından, yurttan çıkarma cezası ise disiplin kurulu tarafından verilir.

Disiplin kurulunun teşkili

Madde 37 – Disiplin kurulu;
a) Ortaöğretim(4) yurtlarında; yurt müdürünün başkanlığında, yurt müdürünün asıl ve yedek olarak seçeceği yurtta görevli belleticilerden biri ve yurtta kalan öğrenci temsilcisinden,
b) Yükseköğretim(4) yurtlarında; yurt müdürünün başkanlığında, yurt müdürünün asıl ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı/yönetim memuru ve yurttaki öğrenci temsilcisinden,
teşekkül eder.
Üyelerin başkan tarafından kabul edilebilecek özürleri sebebiyle kurula yedekleri katılır.
Öğrenci temsilcisi, her yıl öğretim yılı başında hiç ceza almamış öğrenciler arasından gizli oyla yurtta kalan öğrenciler tarafından seçilir.
Yurt disiplin kurulu, kendisine görev olarak verilen işleri yurt müdürünün havalesi üzerine ve en çok yedi iş günü içinde sonuçlandırır. Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil, öğrencilerin can ve mal güvenliği bakımından yakın tehdit oluşturması halinde yurttan çıkarma işlemi yirmidört saat içerisinde sonuçlandırılır.

Disipline ilişkin işlemler

Madde 38 – Disiplin kurulu, her dönem başında toplanarak yurdun düzen ve disiplini ile ilgili meseleleri inceler ve gerekli kararları alır.
Öğrencinin disiplin kuruluna sevkinden önce gerekli incelemeler, yurt yönetimince yapılır.
Kurul, disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin savunmasını yazılı veya sözlü olarak alır. Çağrılan öğrenci davete katılmaz veya ifade vermez, yahut kendisinin izinsiz olarak yurtta bulunmadığı anlaşılır ise durum bir tutanakla tespit edilir. Gerekli karar kurulca ilgilinin gıyabında verilir. Disiplin cezası gerektiren birden çok fiilin gerçekleşmesi halinde disiplin kurulunca her fiil ayrı ayrı değerlendirilir.
Yurt müdürü veya disiplin kurulu, öğrenciye cezayı verirken davranışının mahiyetine, önemine, kendisinin yurt içinde ve yurt dışındaki genel durumuna, suçun ne gibi şartlar altında işlenmiş olduğuna, öğrencinin suçu işlediği zamanki ruhsal durumuna, oluşan fiilin hafifletici ve ağırlaştırıcı sebeplerine dikkat eder.
Disiplin kurulu, lüzum görürse toplu olarak veya bir üyesini görevlendirerek soruşturmayı genişletebilir.
Disiplin kurulu kararları, disiplin kurulu karar defterine yazılır veya yapıştırılır. Bu takdirde, yapıştırılan kağıdın köşeleri yurt mühürü ile mühürlenir.
Yurtlarda meydana gelen ve adli kovuşturmayı gerektiren her türlü olay, yurt yönetimince en kısa sürede ilgili makamlara bildirilir. Yurtlarda kalan öğrencilerden herhangi birinin tutuklanması halinde disiplin işlemleri, adli işlemlerin sonucuna göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme Hükümleri

Denetleme esasları

Madde 39 – Yurtların denetlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Denetleme, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin tabi oldukları mevzuat hükümleri ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır.
b) Yurtlar, bu Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde Bakanlıkça, mülki idare amirleri tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir.
c) Mülki idare amirlerince yapılan denetimler sonrasında, eksikleri tespit edilen yurtların denetleme raporları ile eksikleri bulunmayan yurtların listesi, denetlemenin sona ermesini müteakip 15 gün içinde valiliklerce Bakanlığa gönderilir.

Denetleme ekipleri

Madde 40 – Yurtların Bakanlık denetimleri, Bakanlıkça teşkil edilen ekiplerce yapılır.
Yurtların mülki idare amirlerince yapılan denetimleri, mülki idare amirlerinin görevlendireceği iki kişiden oluşan ekiplerce yapılır. Bu ekipler; il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün ilgili şube müdürünün başkanlığında, yurdun sahibi olan gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişiliğini denetlemekle görevli kamu idaresinin il/ilçe temsilcisinden teşekkül eder.
İlçede denetim ekibinin oluşturulamaması halinde ilde oluşturulan denetim ekibi denetlemeleri yapar.

Denetim sorumluluğu

Madde 41 – Denetleme sırasında yurt yönetimi; görevliler tarafından yurt binasının tamamının görülmesini sağlamak, istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıları göstermek, yurdun kasa ile veznesinin, para ve para hükmündeki evrakının, ayniyatının ve bunların hesaplarının kontrolüne müsaade etmek zorundadır.

Denetleme sonuçlarının yurda bildirilmesi

Madde 42 – Yapılan denetlemeler sonucunda alınacak tedbirler ve yapılacak işler yurt yönetimine bildirilir.
Bu bildirimde yapılacak işlerin tamamlanma zamanı mutlaka belirtilir.
Yurt yönetimi, belirtilen süre içinde gerekli tedbirleri alır, yapılacak işleri yerine getirir ve bu hususu denetlemeyi yapan makama yazılı olarak bildirir.

Görevden uzaklaştırma

Madde 43 – Bakanlığın veya mülki idare amirlerinin denetlemeleri sırasında;

a) Kasasını veya veznesini kontrol ettirmekten, para ve para hükmündeki evrakı, ayniyatı, bunların hesaplarını ve defterlerini göstermekten, sorulan sorulara cevap vermekten, yurt ve eklentilerine girme yolundaki talepleri yerine getirmekten kaçınan,
b) İşlemlerinde yolsuzluk olan, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve veya kaçakçılık suçlarını işleyen,
c) Ağır hapis cezası verilmesini gerektirir başkaca suç işleyen,
d) Denetleme makamlarınca bildirilen işleri süresi içinde yerine getirmemekte ısrarlı olan,
e) Sözleşmelerde usulsüzlük yapan,
yurt personeli geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.

Bakanlıkça yapılan denetimlerde görevden uzaklaştırma yetkisi ekip başkanınındır. Denetim, mülki idare amirlerinin görevlendirdiği ekip aracılığıyla yapıldığı takdirde görevden uzaklaştırma, ekip başkanının bildirimi ve il/ilçe milli eğitim müdürünün teklifi üzerine mülki idare amirinin onayı ile gerçekleşir.
Görevden uzaklaştırmayı gerektiren fiil suç teşkil ediyor ise mülki idare amirliğince Cumhuriyet başsavcılığına en geç üç gün içinde bildirilir.

Görevden uzaklaştırmada yapılacak İşler

Madde 44 – Görevden uzaklaştırılan personelin yerine, hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almaktan yurt sahibi, yurdun bağlı olduğu özel hukuk tüzel kişiliği ve yurt yönetimi sorumludur.
Görevden uzaklaştırma tedbiri, personelin tabi olduğu mevzuata uygun olarak alınır ve fiil adli nitelikte ise mahkeme kararına göre hareket edilir. Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen veya hüküm giymeyenler ile tedbirin sürdürülmesine gerek kalmadığına karar verilenler görevlerine iade edilirler.

Yurtların kapatılması

Madde 45 – Yapılan denetlemeler sonucunda;
a) Atatürk ilke ve inkılapları ile Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı hareket eden, Anayasada ifadesini bulan temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanan ve öğrencileri bu suçlara yönelten,
b) Devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma doğrultusunda faaliyet gösteren,
c) Yapılan uyarılara rağmen tabi oldukları mevzuat hükümlerine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan,
d) Öğrencilerin ve personelin güvenliğini sağlamayan, sorumlu olduğu öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yurtlar hakkında tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre kapatma işlemi Bakanlıkça/valilikçe yapılır. Valilikçe alınan kapatma kararı Bakanlığa bildirilir.

Yurtlar; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı süresiz, (c) ve (d) bentlerinde belirtilen durumlardan dolayı da en az bir ay ve en fazla bir yıl süre ile kapatılır. Süreli kapatmaya sebebiyet veren durumların ortadan kalkması halinde yurdun yeniden açılmasına izin verilebilir.

Yıl içinde iki defa süreli olarak kapatılan yurtlar, kapatılmalarına sebep olan hali ortadan kaldırmadıkları takdirde süresiz olarak kapatılırlar. Hakkında kapatma kararı alınan yurtlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusunda gerekli bütün tedbirler valilikçe alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Faaliyetlerin bildirilmesi ve diğer işlemler

Madde 46 – Yurt müdürlerince yıllık çalışma raporları düzenlenerek her yıl ekim ayı içinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.

(Değişik ikinci fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurtlar açılış izinlerindeki adlarını, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak binanın dışında giriş kapısı üstünde veya daha uygun bir yerde bulundurmak zorundadır.

Yurtlar bağlı oldukları tüzel kişiliğin adını kullanabilir. Siyasi bir partiyi veya siyasi bir görüşü sembolize eden ad ve işaretler kullanılamaz.
Yurtların resmi unvan ve adları kullanabilmeleri, özel mevzuatındaki hükümlere tabidir.

(Değişik beşinci fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Ortaöğrenim öğrencilerinin fikri, ruhi ve bedeni gelişimlerini sağlayabilmeleri amacıyla her türlü imkan araştırılarak sportif, kültürel ve sosyal çalışmalara katılmaları sağlanır. Bu tür faaliyetlerin yapılabilmesi için yurtta çok amaçlı bir salon tahsis edilebilir veya yurt imkanlarının yetersiz olması halinde mahallin diğer kurum ve kuruluşlarına ait tesislerinden yararlanmak için gerekli çalışmalar yapılır.

(Değişik altıncı fıkra : 15/12/2009-2009/15692 B.K.K.) Yurt personelinin hizmet verimliliğini artırmak, mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla Bakanlıkça seminer ve benzeri faaliyetler yürütülür. Özel öğrenci yurdu müdürlerinin göreve başladıkları tarihten itibaren en geç iki yıl içinde yurt yönetimiyle ilgili hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılmaları gereklidir.

Gıda maddelerinin muayene ve kontrolü

Madde 47 – Yemekli yurtlara gelecek gıda maddelerinin muayene, kontrol ve teslimi, yurt müdürü veya müdür yardımcısının/yönetim memurunun başkanlığında, yurt öğrencilerinin kendi aralarında seçecekleri bir öğrenci ile aşçıdan oluşan muayene komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyonda varsa bir doktorun bulunması sağlanır.
Yemek listeleri ve günlük tabelalar, onbeş günlük olarak bu komisyon tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

Yemekler

Madde 48 – Verilecek yemeklerin türleri ve nicelikleri bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.

Yurt çalışma talimatı

Madde 49 – Yurtlar hakkında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yurt müdürlerince düzenlenecek yurt çalışma talimatı onaylanmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.

İlan ve reklam

Madde 50 – Yurtlar, tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler. Ancak reklam ve ilanlarda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar. Yurtlar; reklam ve ilanların birer örneğini yayımından en az 15 gün önce valiliğe vermek zorundadırlar.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 51 – 13/1/1989 tarihli ve 89/13715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yurtlarda çalışmakta olan personelin hakları, görev yaptıkları sürece saklı tutulur.

Kendi isteğiyle görevden ayrılmış olup tekrar görev almak isteyen veya bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra sözleşme süresi sona eren ancak, bu Yönetmelikle belirlenen öğrenim şartını taşımayan personelden uygun görülenlerin, öğrenim durumlarına bakılmaksızın, yeniden görev almaları sağlanabilir veya sözleşme süreleri uzatılabilir.

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette bulunmak üzere açma izni verilen yurtların umuma açık yerler ve içkili yerler ile arasındaki mesafeyle ilgili kazanılmış hakları saklıdır.

Geçici Madde 3 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce hizmete açılmış yurt binalarının fiziki şartları hakkında, bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 52 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 53 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

________________________________________

(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan “kitaplık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet odası” ibaresi, 15/12/2009 tarihli ve 15692 sayılı B.K.K. ile 6.1.2010 tarihli ve 27454 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzerere “Ancak, yurtta kayıtlı öğrenci kalmaması halinde, kapatma veya faaliyete ara verme işlemi ders yılı içerisinde de yapılabilir.” ibaresi, 15/12/2009 tarihli ve 15692 sayılı B.K.K. ile 6.1.2010 tarihli ve 27454 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet İstatistik Enstitüsünce” ibaresi, 15/12/2009 tarihli ve 15692 sayılı B.K.K. ile 6.1.2010 tarihli ve 27454 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4) Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 5 inci maddesinin birinci fıkrası, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 24 üüncü maddesiinin ikinci fıkrası ile 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “orta öğrenim” ve “orta öğretim” ibareleri, “ortaöğrenim” ve “ortaöğretim” olarak; “yüksek öğrenim” ve “yüksek öğretim” ibareleri ise “yükseköğrenim” ve “yükseköğretim” olarak 15/12/2009 tarihli ve 15692 sayılı B.K.K. ile 6.1.2010 tarihli ve 27454 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yönetmeliğin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Kaynak: www.meb.gov.tr

KARABÜK ÖĞRENCİ YURTLARI ve PANSİYONLARI

Karabük ve ilçelerinde bulunan Karabük Öğrenci Yurtları ve Karabük Öğrenci Pansiyonları Listesi

Karabük Yurtları

Akel Park Üniversite evleri - karabukyurt.com